Dem Gerechten muß das Licht, BWV 195 by Johann Sebastian Bach

Summary

''''''Dem Gerechten muß das Licht''''' (The light shall [ever rise again] for the righteous), '''BWV 195''', is a church cantata by Johann Sebastian Bach.

Links

Attributes