Bringet dem Herrn Ehre seines Namens, BWV 148 by Johann Sebastian Bach